Varsity Girls Soccer Senior Night

Varsity Girls Soccer Senior Night.
3-1 ND wins over Wilson